همیشه فردایت را
تنها تصور کن بدون هیچ کس
تووخودت
امروز که تمام شد
حتی سایه ات‌هم درکنارت نخواهد ماند
این تنها قانونیست که تورابازمیدارد
ازالتماس برای ماندن دیگران ......
وتنها ان زمان است که
دیگر ترسی ازرفتن هیچ کس نداری .....