فرض کن جهان روبه زوال مرا بهم ریختی چه میشود؟ من که خود گفته ام دل به جهانتان نبسته ام جهان بان را دلتنگم همیشه فرض کن زیر همین پرچم جان نیمه ی مرا فتح کردی و مرا اشغال کردی من که عاشق همین بوده ام فرض کن هزار سال رفت‌ و جهان پریشان خاطر تر از امروز شد عاقبت هزار سال عشق من به تو چه میشود؟ اکنون که اینجا خسته و سربلند ایستاده ام وقت دشمنی نیست فرصت را عقب بردن دشمنی را بسیار میکند بیخیال جهان و آشوبش هزار و یکسال و سی و دو شب عکس: @mostafabidokhti