«پسر: راست میگی بابا

پدر:اره،پسرم اون موقع ها میرفتیم با هاش عکس میگرفتیم ،لمسش میکردیم،بوش میکردیم و بعد خودمون میکندیمش وبعدم نوش جان میکردیم

پسر: چه جالب یعنی مثل الان از تو لب تاب انتخاب نمیکردین که چه شکل و طعمی داشته باشه و بعد از انتخاب ،طعمش رو روی بذاقتون ارسال کنند؟ 

پدر: نه پسرم اون موقع ها هنوز بعضی چیزها واقعی بودند.... »