عکسی از چند سال پیش به اتفاق دوستان و همکاران خوبم ، ارسال از جناب شاکری