بازمانده از یک روز خوب و حال خوب
عکاس:دوست خوبم بهنام یاوری