همراه با یک نکته انحرافی که خیلی شیطون بلاست 
هرکی که باشی، برای بچت موشی