باید یک مکانی باشد
هر مکانی ...
حتی یک مکان خیالی ...
تا بتوانیم به آنجا برویم
و از نو زاده شده ، برگردیم ... .
#کارلوس_فوئنتس .