خورشید نو و کار جدید....!
دقیقا در میانه ی پاییز هستیم ،چشم برهم بزنیم پاییز رفته، زمستان هم!
اما هیچ کدام نمیدانیم چند پاییز و چند زمستان دیگر مهمان زمین خواهیم بود.... پس مهربانی را از پستو بیرون بکشید منتظر روز ویژه ای نباشید، آن روز امروز است.