کامیار محبى، محى نیکو، فریبا متخصص، راضیه برومند، حمید جبلى، سامان احتشامى، رضا بابک، هوشنگ قوانلو، سوسن مقصودلو، علیرضا احمدى، سمیه هاشمیان... سر ضبط کدو قلقلى و دیو...