همراه بانو و دوست عزیزم دکتر علی جان محمدی تات در یک عصر خوب پاییزی.
علی جزو جوان ترین اساتید دانشگاه در حوزه مهندسی مکانیک هست و از کارآفرینان برتر است که همیشه پشتکارش برایم الگو بوده و هست.
دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف
لیکن رفیق بر همه چیزی مقدمست
#سعدی