امروز. انجمن اوتیسم با امین که اوتیستیکه و خیلی خوب آواز می خونه.