خوشبختی؛
همین درکنار هم بودنهاست.
همین دوست داشتن هاست.
خوشبختی ؛
همین لحظه های ماست
همین ثانیه هاییست
که در شتاب زندگی گمشان کردیم
خوشبختی یعنی همین
لحظه‌های نابِ باهم بودن... ‎‌‌‌‌‌‌ یارم، رفیقم موفق باشی هم در هنر بازیگریت و هم کارآفرینی به دور از حسادت حسودان