شما هم اطرافتون آدم بد قول و حرف مفت زنِ رو اعصاب دارید؟؟