برای هیچ چیز محدودیت قرارنده هرچه بیشتر رویاپردازی کنی بیشتر پیشرفت میکنی.