زیر سایه مادر ،مخلص شما رفقای نازنینم.
#شهرام_قائدی #ننه م#خانواده