بعضی چیزها را نمی شود گفت ‼️
بعضی چیزها را احساس می کنند ‼️