بعد دیزی خواب میچسبه یا عکس؟
مطمئنا خواب
ولی ما عکس میگیریم
#دیزی
#خواب
#چرت
#عکس
#مجیدواشقانی #مجید_واشقانی