ورزش برای سلامتی مفید ولی به جان خودم اگه بلد نیستین از دستگاهها استفاده نکنین.
یه چیز دیگه حرکت عجیب غریب نزنین
برادر من خواهر من بعد هزارسال یهو ورزش نکن اول بدنت و گرم کن بعد .
نپر والیبال یا فوتبال بازی کن بدون اینکه بدنت و گرم کنی به طور کلی هر کاری یه اصولی داره به جان خودم دیدم که میگم.
#ورزش_در_خانه #ورزش #نرمش #علی_فروتن #بازی #بازیگر #