هرگز جایی که هستی را ترک نخواهی کرد تا زمانی‌که تصمیم بگیری کجا ترجیح می‌دهی باشی.