همه چیز را با عادت می توان کنترل کرد،
از جمله انسان را.
ما کی به تحمیل، فشار، سانسور و.... عادت میکنیم!؟