کی به انداختن سنگ مکرر در آب
ماه رامیشود از حافظه ی آب گرفت.
.
#آزاده_نامداری.