«سیاست وارد نیست

هرچه هست دل است؛ اگر توانستی شعر بگو،اگر نه که سکوتت شنیدنی تر است به جانِ تو...»