دردناک بود برام وقتی اولین موی سفید سرم را مادرم دید رفقا مثل اینکه پا به سن گذاشتیم رویش اولین تار موی سفید حس عجیبه
غریبم با خودم
پیر شیدجوونا