درصد کمی از انسان ها نود سال عمر می کنند، مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند. .چارلی_چاپلین. #شهرام_قائدی