هیچ کس نمی خواهد بمیرد
حتی کسانی که می خواهند به بهشت بروند ولی با این حال، مرگ، مقصد مشترک و غیر قابل فرار است و باید باشد. زیرا مرگ، بهترین اختراع زندگی است؛ قدیمی ها می روند و جدید ها می آیند.
امروز شما جدید هستید، اما روزی که دور هم نیست شما نیز کهنه می شوید و باید بروید. ناراحت کننده است اما کاملا حقیقت دارد. زمان شما محدود است پس آن را با زندگی برای دیگران هدر ندهید و در تله عقاید و تفکرات دیگران نیفتید؛ جستجو گر بمانید، و نادان نمیرید. ((استیوجابز))