این دوخواهر هنرمند هر کدام در زندگی من تاثیرگذاربودن.
بانواحترام جان برومند که با بیان گرم وصدای مهربونشون قصه هاراتبدیل به رویاهاوتخیلاتم می کردن،واین خود باعث شدکه یادبگیرم چگونه تصویرسازی ورویاپردازی کنم
بانومرضیه جان برومند کارگردانی مولف که افتخار همکاری با ایشان راداشتم .بسیارآموختم که در بیان و گویش کاراکترونقش آفرینی چگونه عمل کنمدوستتون دارم #افسانه_چهره_آزاد #احترام برومند#مرضیه برومند#هنر#هنرمندان#دوست#سینما#خانواده#بازیگر#عشق