تصمیمت را بگیر
خودت باش
خودِ واقعى ات
مهم نیست که موردِ پسند باشى
مهم نیست که چند نفر تأییدت میکنن
مهم نیست که به طبع همه شیرین باشى
مهم این است که خودت باشى هرگونه که هستى

خودت را تعریف نکن ،توضیح نده،دستشان را نبند،بگذار هر که هر چه دوست دارد برداشت کند
آنها آزادند،تو خودت را دریاب