برای خودت، برای رسالتت برای اینکه تو فوق العاده ترین مخلوق خدایی... احترام و ارزش قائل شو ...