چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود
تا جهان باقی و آیین محبت باقی است‌