دوست داشتم معلم املای تو بودم و «دوستت دارم» را املا بگویم و هی بپرسم: تا کجاگفتم؟ توبگی «دوستت دارم».... #شعر