من اگر می‌دانستم
دنیا این قدر شلوغ است نمی‌آمدم! صبر می کردم بعدها...