برای این‌ که دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.