لحظه یبار پیش میاد می‌خوای داد بزنی؟. نکن بجاش بخند، اونا بجاش میفهمن!