یادتان باشد گاهى شاید صمیمى ترین دوستانتان نزدیکترین دشمنانتان باشند اما شما لبخند بزن و بگذر از حقارتشان.