یاد ایام خوش...... تمرین نمایش هایلایت ،چند سال پیش حوالی همین روزهای قشنگ پاییزی و تجربه های ناب عاشقی.... 
عکس : دوست هنرمند کوروش برزی