یه عکس سلفی خواستیم بگیریم وقت نداشتن اقای میری گفتیم دیگه مزاحم نشیم. البته فکر نمیکرد پست بشه.