کاش پیرتر بودم مثل ریشه ها
یا خیلی جوان تر بودم مثل شاخه‌ ها
اینجا که من ایستاده ام
فقط تبر می خورم ...