تو هیچ می دانستی از سکوت هم می شود الهام گرفت؟ که روشنی همیشه بشارت بخش و‌ پرواز همیشه هم رهایی بخش نیست ؟ که باید ساعت ها فقط بنشست تا رهایی آموخت ؟ فیلم سلول انفرادی