شیوا خنیاگر در ستایش نقش همسر حشمت فردوس را بازی میکرد.