زندگی هر چقدر هم بد به نظر برسه
باز هم کاری وجود داره که
می تونی انجام بدی و موفق بشی!