زندگی مسابقه نیست
زندگی یک سفر است
و تو آن مسافری باش
که در هر گامش
ترنم خوش لحظه‌ها جاریست.
کار رود رفتن است
کار باد، آمدن
کار عشق، بردن است
کار دل، باختن
کار مرگ هر چه هست
کار ماست
عاشقانه زیستن