فردا کلی کار داریم که باید به همشون برسیم؛یکیش یک قدمیه که باید به سمت رسیدن به آرزوهامون برداریم