همراه با بهرام ابراهیمی عزیز همکاری سی ساله خود را ادامه میدهیم ...
نمایش پنجره نوشته حسین دژاکام و ب کارگردانی امیر دژاکام عزیز از ۴ آذر در تماشاخانه سپند ...