بگذار اینگونه برایت بگویم که من آنقدر بی پروا عاشقانه هایم با تو را زیست میکنم که فکر کنم عالم به تماشای تو در خیال من نشسته اند.