امیر آقای جمالی 

 

 

مانی نوری در زی زی گولو نقش پسر همسایه لیلی رشیدی را بازی میکرد.