سِن ساخته مغز آدمه. وقتی خودتو تسلیم دنیا کنی، پیر میشی! پ ن : البته که سخت هست به این حرف عمل کردن ما همون کار خودمون رو می کنیم