رسول صدرعاملی: امیدوارم شیفتگان و مخالفین افراطی «خانه پدری» این فیلم را دیده باشند! برای این فیلم دوقطبی خوفناکی ایجاد شده است.