صحنه ایى از نهنگ عنبر٢ فرناز در حال گیتار زدن ولى راحت میتونستم زامبى باشم نه؟