«نازنینای که مدام درتکاپوی این هستین که ازهنرمندان اتو بگیرید‌چرا کلاه گذاشته‌ ؟ چراروسری رنگی سرش کرده ؟ چرا‌همش داره میخنده؟ چرادردجامعه روحس نمیکنه‌و..........
ببینم‌باگذاشتن این عکس دیگه جای گله ای هست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کارزیبائی ازیک هنرمند هوادار»