سه راه حل براى هر مشکلى وجود داره: بپذیرش؛تغییرش بده ؛ رهاش کن اگر نمیتونى بپذیرى،تغییرش بده اگر نمیتونى تغییرش بدى رهاش کن